Aanmelden

Vragen of klachten?

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor vragen van leerlingen en ouders. Mochten ouders er met de mentor niet uitkomen, dan kunnen zij terecht bij de teamleider. 

De teamleider hoort klachten aan en onderzoekt of deze gegrond zijn. Indien nodig onderneemt de teamleider stappen om de problemen op te lossen. Mocht de teamleider niet tot een oplossing komen, dan kan de rector benaderd worden. Als, na het benaderen van de rector, een klacht niet binnen de school is op te lossen dan kunnen ouders een klacht indienen bij het bestuur. 

Als ouders vinden dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost door het bestuur kunnen zij zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie voor het voortgezet onderwijs (LKC). De LKC is onderdeel van Onderwijsgeschillen, een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling én over de mogelijkheid tot mediation voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend.