Aanmelden

Regels

Om te zorgen dat het leren en werken op onze school op een plezierige en veilige manier verloopt, verwachten wij van jou dat jij je houdt aan de algemeen geldende omgangsvormen en fatsoensnormen. Als je in strijd handelt met de voorschriften en regels van de school kunnen disciplinaire straffen worden getroffen, zoals het verrichten van een straftaak, een feest- en excursieverbod, het ontzeggen van de toegang tot bepaalde lessen voor korte of langere tijd of een schorsing of definitieve verwijdering. Voor verdere informatie over regels en omgangsvormen verwijzen we naar het leerlingenstatuut, het antipestprotocol, social mediaprotocol of de schoolgids op deze website. De meeste van deze regels zijn ook te lezen in het informatieboekje dat iedere leerling aan het begin van het schooljaar ontvangen heeft.

Afwezigheid en ziekte

Wanneer je ziek bent, of naar de (tand)arts moet, moet dit voor aanvang van de lessen aan de administratie doorgegeven zijn. Iedere dag dat je niet naar school gaat, moet dat telefonisch gemeld worden door je ouders via 070-33 649 44. Je ouders moeten je voor- en achternaam, de klas en het leerlingennummer doorgeven.

Ben je weer hersteld, dan verwachten we van je ouders op de hersteldag een briefje waarop de aard en de duur van je ziekmelding staat vermeld. Deze schriftelijke bevestiging van herstel is nodig, zodat er geen misverstand kan ontstaan over de datum van herstel. Ongeldig verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar en kan ertoe leiden dat je de kans wordt ontzegd om toetsen te herkansen.

Als je op school ziek wordt, meld je je bij je eigen teamleider, of als die er niet is bij de administratie. Wij vinden het prettig als ook de ouders op de hoogte zijn van de ziekmelding en daarom bellen we altijd naar je ouders dat je naar huis gaat. Bij de ziekmelding krijg je een briefje mee. We gaan er vanuit dat je ouders ook in dit geval jou dagelijks, telefonisch ziek melden tot de dag dat je weer op school bent. Het is de bedoeling dat het briefje, dat je mee hebt gekregen, door je ouders wordt ingevuld. Op de dag van herstel lever je dit briefje in bij de administratie.

Wanneer je om een andere reden niet alle lessen kunt volgen, moet dit minimaal twee dagen van tevoren aangevraagd worden. Alleen de teamleider van jouw afdeling kan hier toestemming voor geven. Bij eventuele twijfel schakelen wij de leerplichtambtenaar in. Als je het lesprogramma in de Tweede Fase havo/vwo volgt en je om welke reden dan ook lessen verzuimd hebt, moet je met de teamleider een afspraak maken en bespreken wanneer je de gemiste uren kunt inhalen.