Aanmelden

Cijfers en rapporten

Cijfers

Alle cijfers staan in ons schoolregistratiesysteem Magister. Elke vakdocent publiceert na een schriftelijke of mondelinge overhoring of een proefwerk, het resultaat zo snel mogelijk in Magister. In Magister wordt dit uitgedrukt in een cijfer of een beoordeling o (onvoldoende), v (voldoende) of g (goed). Leerlingen én ouders kunnen de cijfers bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Ook de mentor kan deze gegevens lezen. Het systeem kapt af op één cijfer achter de komma. Zo wordt ook het rapportcijfer vastgesteld via het registratiesysteem. Op basis van de cijfers in het systeem kunnen leerlingen en ouders de rapportcijfers bepalen.

Rapporten

In drie officiële rapporten worden ouders geïnformeerd over de resultaten. Op de rapporten staan de cijfers en vorderingen van de leerling vermeld.

PTA en PTD

In de onderbouw wordt per leerjaar de planning en weging van alle toetsen vastgelegd in het PTD (Programma van Toetsing en Doorstroom). Dit doen we om te zorgen voor overzicht en structuur en ter voorbereiding op de werkwijze in de bovenbouw. Voor de bovenbouw geldt dat alle toetsen worden opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Alle toetsen zijn onderdeel van het schoolexamendossier.

Herkansen van toetsen

In de onderbouw is er in principe geen herkansing van toetsen mogelijk, tenzij er zwaarwegende (privé)omstandigheden spelen.

Bevorderingsnormen

Leerlingen worden bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan dan gebeuren dat een leerling veel beter presteert dan werd verwacht of dat de resultaten juist tegenvallen. Als een leerling het beter doet, kan de school voorstellen om hem of haar in een klas van een hoger niveau (bijvoorbeeld van mavo naar havo) te plaatsen. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

Het omgekeerde komt ook voor. Het kan zijn dat het niveau toch te hoog gegrepen is. Dan vindt er overplaatsing naar een lager onderwijsniveau plaats. De school heeft een duidelijke voorkeur voor plaatsing in de meest geschikte afdeling boven het blijven zitten, omdat dat vaak een jaar tijdverlies betekent. Het risico bestaat dat de leerling dan het gewenste diploma niet haalt. Het eerste en tweede leerjaar kunnen leerlingen in principe niet meer overdoen. In ieder geval willen wij leerlingen aan het begin van het derde leerjaar op de juiste plaats hebben.

Download hier de overgangscriteria.