Aanmelden

Veelgestelde vragen

We vinden het helder informeren van onze leerlingen en ouders heel belangrijk. Hieronder kun je antwoorden op vragen vinden die veel door ouders of leerlingen aan ons worden gesteld. We zullen deze pagina regelmatig aanvullen.
 • Besteden jullie aandacht aan dyslectische leerlingen?

  Ja, erkende dyslectische leerlingen krijgen extra faciliteiten zoals meer tijd, mondelinge overhoringen, vergroot werk e.d. Daarnaast worden alle brugklasleerlingen voor de herfstvakantie getoetst op mogelijke dyslexie. Bij twijfel worden leerling en ouders doorverwezen naar een extern bureau voor verdere testen. Bij een officiële dyslexieverklaring - met een handelingsplan - bieden wij ook interne begeleiding door onze remedial teacher.

 • Hebben jullie overleg met de basisschool?

  Ja, wij hebben regelmatig overleg. Na de aanmelding bespreken we de leerlingen individueel en we hebben een paar keer per jaar terugkoppeling over de resultaten in de brugklas. Dit gebeurt tijdens het zogeheten BOVO-overleg (Basis Onderwijs – Voortgezet Onderwijs) met de basisscholen. Bij dit overleg worden ook de brugklasmentoren betrokken.

 • Hoe gaan jullie om met lesuitval?

  Lesuitval door ziekte is soms onvermijdelijk. In de onderbouw is er opvang met docenten. Brugklasleerlingen hebben altijd een aaneengesloten rooster. Tijdens een lesdag mogen zij het schoolplein dan ook niet verlaten.

 • Hoe houd ik contact met de mentor?

  Leerlingen kunnen hun mentor altijd aanspreken, bijvoorbeeld tijdens de mentorlessen of op een ander moment. De mentor nodigt ouders ook uit voor een aantal gesprekken. Na de zomervakantie vinden kennismakingsgesprekken met alle ouders van de brugklasleerlingen plaats. Verder is het een goede gewoonte dat ouders het 1e en 3e rapport zelf ophalen bij de mentor. Daarnaast is de mentor natuurlijk ook telefonisch en via de mail te bereiken. Als er specifieke ontwikkelingen zijn, neemt de mentor regelmatig contact op met ouders. 

 • Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

  De wijzigingen in het rooster, van de eerste lesuren van een klas, zijn iedere dag te dag te vinden op de website: dagrooster leerlingen. Roosterwijzigingen worden ook weergegeven via Magister. Op school hangen op verschillende plekken informatieschermen, waarop de roosterwijzigingen te lezen zijn.

 • Is de overstap van 4 mavo naar 4 havo mogelijk?

  Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. Mocht er belangstelling voor zijn, dan moet er in de 3e klas met de decaan gekeken worden naar de benodigde examenvakken.

 • Is er huiswerkbegeleiding?

  Ja, de mentor besteedt in de studieles aandacht aan hoe je huiswerk moet maken en hoe je het moet leren en plannen. Daarnaast is er ook Huiswerk onder Toezicht (HOT) en huiswerkbegeleiding. Twee keer in de week is er een HOT-uur zodat leerlingen op school onder toezicht van een docent zelfstandig aan hun huiswerk kunnen werken. Daarnaast is er ook twee keer in de week huiswerkbegeleiding. Docenten helpen dan ook bij het plannen en overhoren van huiswerk. HOT en huiswerkbegeleiding zijn gratis, maar je moet hier wel voor worden aangemeld door je mentor. Er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

 • Is er ook begeleiding op vakgebied?

  Over het algemeen heeft de vakdocent voldoende gelegenheid in de les om de leerlingen extra uitleg en extra stof te geven wanneer dit nodig is. Mocht er toch extra steun nodig zijn, dan zijn er in de onderbouw inloopuren voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Docenten van deze vakken zijn dan beschikbaar voor extra uitleg en vragen. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de leerling om hiervan gebruik te maken. De mentor houdt in de gaten of een leerling zelf het initiatief neemt en stimuleert hem of haar om dit te doen.

 • Van sommige scholen hoor ik dat er wachtlijsten zijn. Geldt dit ook voor het Rijswijks Lyceum of het Van Vredenburch College?

  Als een afdeling vol is dan kan je op een wachtlijst geplaatst worden. Dit is meestal het geval bij aanmelding voor een hoger leerjaar.

 • Wat gebeurt er als de cito-uitslag niet in overeenstemming is met het advies van de basisschool?

  Het advies van de basisschool is leidend bij plaatsing in een afdeling. Mocht de cito (of andere eindtoets) een andere uitslag laten zien, dan kan de basisschool het advies aanpassen.

Close