Aanmelden

Ondersteuning

De middelbare schooltijd is een belangrijke periode in het leven van onze leerlingen. Als leerling maak je namelijk in deze periode verschillende keuzes voor hun toekomst. We zijn ervan overtuigd dat iedere leerling het recht heeft zijn of haar talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen.

We helpen je dan ook het zelfvertrouwen te ontwikkelen om actief en doelbewust die toekomst zelf vorm te geven. We zien het als onze plicht om onze leerlingen te motiveren en te stimuleren hun grenzen op te zoeken, zodat jij met plezier kunt presteren en succesvol kan zijn.

Preventieve zorg en begeleiding

De leerlingenzorg en –begeleiding op het Rijswijks Lyceum is preventief van karakter. We ondersteunen onze leerlingen om te excelleren op een passend onderwijsniveau. Hierbij begeleiden we je naar een bij jou aansluitende vervolgopleiding. De leerlingenzorg en -begeleiding is er daarnaast op gericht om:

  • Uitval/uitstroom van leerlingen te minimaliseren.
  • Afstroom en doublures van leerlingen (voldoende rendement) terug te dringen.
  • Gedragsproblematiek te voorkomen.
  • School overstijgende problematieken sneller door te verwijzen.
  • Het stimuleren van een positief en sociaal veilig schoolklimaat.

De mentor als aanspreekpunt

De leerlingenzorg op het Rijswijks Lyceum is gericht op het scheppen van omstandigheden waarin jij als leerling optimaal kunt functioneren binnen het onderwijs op onze school, zowel wat betreft presteren als het welbevinden.

In eerste instantie zijn mentoren en docenten verantwoordelijk voor goed onderwijs aan en goede begeleiding van onze leerlingen. De mentor is het aanspreekpunt voor docenten en leerlingen, maar ook voor ouders. De mentor is, na overleg met de teamleider, verantwoordelijk voor aanmelding van leerlingen voor de leerlingbespreking of bij forsere sociaal-emotionele problematiek voor het intern zorgoverleg (IZO) of zorgadviesteam (ZAT).

De mentor voert samen met andere docenten begeleidingsplannen uit, bespreekt deze met ouders, evalueert deze en stelt ze bij. Mentoren en docenten worden ondersteund door de schoolleiding en de leden van het zorgteam in hun begeleidings- en zorgtaken.

SWV Zuid Holland West

De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden participeren gezamenlijk in een samenwerkingsverband (SWV). De scholen binnen het SWV Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. De ontwikkelingen betreffende ‘Passend Onderwijs’, en de uitwerking daarvan in het samenwerkingsverband worden op de voet gevolgd door de verantwoordelijke teamleider. Bezoek de website van het samenwerkingsverband voor meer informatie.

Welke basis- en extra ondersteuning onze school kan bieden is te lezen in het ‘school ondersteuningsprofiel’.

Diepteondersteuning is bijzonder intensieve ondersteuning, die zeer gespecialiseerde kennis van de medewerkers vraagt en hoge eisen stelt aan een gebouw. Het is ondersteuning die onze school niet kan bieden en die binnen ons Samenwerkingsverband geconcentreerd is in het speciaal onderwijs (het VSO) of andere bovenschoolse voorzieningen zoals het FlexCollege.

Samenwerking met leerplicht

Preventieve aanpak verzuim

Onze school werkt met de leerplichtambtenaren van de gemeente Den Haag samen aan een preventieve verzuimaanpak. Door op tijd met de leerling en de ouders het gesprek aan te gaan, willen we verder verzuim en leerplichtmeldingen voorkomen. De aanpak staat beschreven in Preventieve verzuimaanpak Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College. Bij 12 uur verzuim zal de leerplichtambtenaar op school een gesprek voeren met de leerling. U kunt hier als ouders bij aanwezig zijn.  U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Mocht het verzuim niet stoppen, dan hanteren wij het “Protocol Schoolverzuim”. Dit protocol vindt u hier:

> Denhaag.nl: Ongeoorloofd Verzuim