Aanmelden

Vacatures en stageplaatsen

Teamleider onderbouw vmbo

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College, beiden gevestigd in Rijswijk, tellen circa 150 personeelsleden. Wij verzorgen voortgezet onderwijs voor bijna 1500 leerlingen op verschillende niveaus.
Ons personeel vormt een hecht en enthousiast team dat sterk bij de school is betrokken.

Voor het Van Vredenburch College zijn wij op zoek naar een:

Teamleider onderbouw vmbo

(basisberoepsgerichte leerweg t/m mavo, met mogelijkheid lwoo)

* Startdatum: 01-08-2019 (of in overleg eventueel eerder)
* Omvang baan: ca 0.9 fte, eventueel aangevuld met een beperkte lesgevende taak
* salarisschaal: LD

De teamleider geeft leiding aan een team van circa 15 tot 20 docenten. Zij/hij vertaalt de onderwijsvisie van de directie naar concrete teamdoelen. Zij/hij zorgt ervoor dat de afgesproken teamdoelen worden behaald.

De teamleider is gericht op onderwijskundige ontwikkeling en teamontwikkeling. Zij/hij stimuleert en motiveert teamleden verantwoordelijkheid te nemen voor een pedagogisch en didactisch leerklimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen

De teamleider is lid van de schoolleiding en heeft een rol en verantwoordelijkheid in het ontwikkelen en uitvoeren van het schoolbrede beleid.

Werkzaamheden
1.Coördineert de uitvoering van het onderwijs door het team door:
 het opstellen van uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen het team beschreven staan;
 het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering (bijv. lesuitval) door het team;
 het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team;
 het organiseren en mede-uitvoeren van de leerlingenbegeleiding;
 het overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het
onderwijs en de leerlingbegeleiding betreffen.

2. Geeft leiding aan een team van docenten door:
 het stimuleren en coachen van de leraren;
 het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 het voeren van (frequent) verzuimgesprekken;
 het adviseren over de deskundigheidsbevordering van de docenten;
 het mede zorgdragen voor de werving en selectie van teamleden;
 het toezien op de naleving van de team- en schoolafspraken.
3. Draagt mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

De teamleider legt verantwoording af aan rector over de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding, de kwaliteit van de docenten en de mate waarin de uitvoeringsplannen zijn gerealiseerd;

Kader:
De teamleider verricht werkzaamheden binnen het voor de school vastgestelde onderwijsbeleid en
de algemene richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering van het onderwijsproces;
de teamleider neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het
team, over te treffen maatregelen bij conflictsituaties, bij beoordeling van het functioneren van docenten
en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling m.b.t. de leerlingenbegeleiding.

Opleiding
De teamleider is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.

Kennis, ervaring en vaardigheden

Functie-eisen
• U bent een onderwijskundig leider en geeft op open en inspirerende wijze leiding.
• U heeft relevante werkervaring binnen het VMBO en de begeleiding van VMBO leerlingen.
• U beschikt over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten.

Profiel

• U beschikt over een heldere onderwijskundige en pedagogische visie en strategisch inzicht.
• U bent communicatief vaardig in woord en geschrift.
• U beschikt over een onderwijsbevoegdheid.
• U heeft bewezen ervaring te hebben in het voortgezet onderwijs.
• U heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke en regionale ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs, met name als het gaat om Passend Onderwijs.
• U voelt zich verbonden met de openbare identiteit van ons onderwijs.
• U heeft een toegankelijke en doortastende stijl van leidinggeven en let erop dat gestelde doelen gerealiseerd worden.
• U durft los te laten waar mogelijk en stuurt en ondersteunt waar dat nodig is.
• U bent enthousiast en inspirerend en houdt rekening met de belangen en ontwikkeling van de school.
• U bent besluitvaardig.
• U bent ondernemend, ziet kansen voor de school en benut deze.

De kandidaat beschikt daarnaast over de volgende competenties:

• Communiceren
De teamleider is in staat ideeën en informatie te structureren en zo over te brengen dat de essentie overkomt en wordt begrepen.
• Interpersoonlijke sensitiviteit
De teamleider staat open voor gevoelens, houding en motivatie van anderen.
• Coachen
De teamleider is in staat anderen te helpen hun capaciteiten te vergroten, hun mogelijkheden optimaal te benutten of alternatieven te ver- of herkennen.
• Leiderschap
De teamleider geeft duidelijk leiding en bewaakt de voortgang. Hij weet anderen mee te krijgen om gestelde doelen te bereiken of een bepaalde richting op te gaan.
• Zorg voor kwaliteit
De teamleider hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering. Hij hanteert daarbij instrumenten van kwaliteitszorg.
• Initiatief
De teamleider handelt ook voordat iets wordt gevraagd en voordat omstandigheden tot actie dwingen; hij of zij zoekt kansen en onderneemt daarop actie.
• Stimuleren samenwerking
De teamleider stimuleert wederzijdse samenwerking tussen individuen en groepen - binnen of buiten de organisatie - om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
• Organiseren
De teamleider is in staat de benodigde mensen en middelen aan te wijzen, in te roepen of te verkrijgen en deze zodanig in te zetten dat de beoogde resultaten effectief worden bereikt.

Informatie over de school
Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College zijn beiden in Rijswijk gevestigd, aan de rand van Den Haag. De scholen bieden onderwijs aan leerlingen in een grootstedelijke en internationale omgeving. Onze scholen herbergen ‘een wereld aan talenten’.

Het onderwijs op beide scholen streeft ernaar dat leerlingen binnen klassenverband uitgedaagd worden na te denken over de stof en hun leerproces door middel van activerende opdrachten. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een belangrijke structurerende rol. We streven hiermee naar goede resultaten. Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven van voldoende examenresultaten.

Wij bieden onze leerlingen ondersteuning om voorbij de hun bekende wereld te kijken, open te staan voor andere opvattingen, hun grenzen op te zoeken en zichzelf te overstijgen. Beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn staan centraal binnen onze school en helpen ons om onze doelen te bereiken.

Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College voeren een vooruitstrevend personeelsbeleid. Wij bieden een professionele leeromgeving waarin feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is.

Meer weten?
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de school, www.rijswijkslyceum.nl of www.vanvredenburchcollege.nl. Hier vindt u ook het telefoonnummer van de conrector. U kunt ook contact opnemen met personeelszaken via personeelszaken@rijswijkslyceum.nl of per telefoon op nummer
070-3364943 ma t/m do tussen 08.00-13.00 uur.

Solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag per mail via bovengenoemd mailadres onder vermelding van “vacature teamleider OB VMBO” uiterlijk op 15 februari 2019.

De sollicitatiegesprekken (1e ronde) zullen plaatsvinden in de week van 18 februari 2019.